Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014

Μόνο για τα 966 σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. που είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος,
Α. Κεφαλίδου, Σ. Λαπατά, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνα: 210–34.43.605, 210–34.42.243,
210–34.42.425, 210–34.43.318, 210–34.42.239
Fax : 210 – 34.43.354

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014

Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014 κάθε σχολική μονάδα επικεντρώνεται στον καθορισμό των παραγόντων οι οποίοι δρουν αποφασιστικά στην ικανοποιητική επίτευξη των στόχων και σκοπών του εκπαιδευτικού της έργου.
Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-14 αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια:
1. την αποτίμηση των διδακτικών-παιδαγωγικών και διοικητικών-οργανωσιακών ενεργειών όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά, αλλά και
2. τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του.
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί βασική διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου και συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων), επιλέγει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου η υλοποίησή τους να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, για το ερχόμενο σχολικό έτος 2013-2014, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια όλες οι καρτέλες του Συστήματος Καταγραφής Π.Ε. και Δ.Ε. (e-survey), οι οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της Σχολικής Μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών/ Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε.
1. Διδακτικά Βιβλία
Το διδακτικό βιβλίο του σχολείου συνιστά δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να διέπεται από ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).
Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 έχει μεριμνήσει σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Ειδικότερα, για τη διαδικασία διανομής των διδακτικών βιβλίων ισχύουν τα όσα προβλέπονται στη με αριθμ. 61753/Γ1/08-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ09-8Σ1) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: «Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014».
2. Φοίτηση σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.α.Νηπιαγωγεία
Η φοίτηση των νηπίων, τα οποία μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του 2013 συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών (γεννηθέντα το 2008), είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β') και με τη με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Β'), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.
Σε όσα Νηπιαγωγεία, μετά την εγγραφή όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια), για την εγγραφή των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α').
2.β.Δημοτικά Σχολεία
Σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. β, του άρθρου 10 του Νόμου 2327, (ΦΕΚ 156/1995, τ.Α'), στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.
Στη με αριθμ. Φ.6/369/65741/Γ1/15-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καθορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής για την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο τα πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική εξέταση για το Νηπιαγωγείο-οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.
Επιπροσθέτως, με τη με αριθμ. Φ.6/238/41143/Γ1/26-3-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., διαβιβάστηκε η με αριθμ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ορίζεται η συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών υγείας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις εγγραφές των μαθητών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.6/ 350 /67503/Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Ωρολόγια προγράμματα
3.α. Δημοτικά Σχολεία
Τα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. τη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.
β. τη με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
γ. τη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
δ. τη με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12.1/530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139 τ.Β) Υπουργικών Αποφάσεων".
ε. τη με αριθμ.. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β) και της με αριθμ.Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ισχύουν μόνο για τα 961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ.
3.β. Νηπιαγωγεία
Τα προγράμματα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση τη με αριθμ.Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και ολοήμερου Νηπιαγωγείου».
4. Ολοήμερο Σχολείο
• Στις με αριθμ.Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’) και Φ.12/ 530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ. β.’) Υπουργικές Αποφάσεις.
• Στη με αριθμ. Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για τα 6/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
• Στη με αριθμ. Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των 966 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
• Στη με αριθμ 61044/Γ1/30-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία στα 6/θέσια και κάτω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Nα είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στο σχολείο τουλάχιστον 60 μαθητές.
2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
3. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα κ.λ.π.) παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς τις προϋποθέσεις 1 και 2, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Π.Ε. και Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε..
• Στη με αριθμ. Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., που αφορά στον προγραμματισμό των Ολοήμερων Τμημάτων των Νηπιαγωγείων.
Επιπλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας μέσα από την ισχυροποίηση της άποψης μαθητών και εκπαιδευτικών, ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνομο προγραμματισμό δράσης σε επίπεδο σχολείου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμβάλλουν στη κατάρτιση του Ωρολογίου Προγράμματος της περιοχής ευθύνης τους, εποπτεύουν την εφαρμογή του και ενημερώνουν εγγράφως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για κάθε μεταβολή.
• Στη συγκρότηση των Ολοήμερων Τμημάτων όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης, όπως αναγράφεται στη σχετική αίτηση-δήλωση του γονέα/κηδεμόνα, και η οποία ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για να μη διαταράσσεται η σύνθεση των Ολοήμερων Τμημάτων και κατ’ επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.
• Η επιλογή των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70, που θα διδάξουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.
• Ο Υποδιευθυντής/Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και αναλαμβάνει τη διδασκαλία των Ολοήμερων Τμημάτων, έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους καθώς και της διαδικασίας αποχώρησης των μαθητών και παραμένει στη σχολική μονάδα έως τη λήξη του ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος. Στα 6/θεσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, οι πέντε (5) ώρες σίτισης προσμετρούνται ως διδακτικές και αφαιρούνται από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.
• Στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία οι θέσεις των Νηπιαγωγών είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή προγράμματος και ωραρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων, οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής.
• Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, στο Διευθυντή Π.Ε., ονομαστική κατάσταση των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά. Για κάθε μεταβολή του μαθητικού δυναμικού, ενημερώνουν εγγράφως το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε..
• Τα αναλυτικά στοιχεία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών – Νηπιαγωγείων) καταχωρούνται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Ολοήμερων Σχολικών μονάδων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-survey, και επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή.
• Στην περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Τμήμα του Σχολείου δεν είναι ο απαιτούμενος ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του είναι αδύνατη (θέματα υποδομών, στελέχωσης, ειδικών συνθηκών κ.λ.π.), μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
5. Κατανομή τμημάτων
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των μεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών τους, η κατανομή των τμημάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό έτος γίνεται κατά κύριο λόγο, όπου είναι δυνατόν και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό προβλέπεται στις: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Είναι παιδαγωγικά ορθό, ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόμενης ή μη.
6. Ωράριο εκπαιδευτικών
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α'), διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων. Ωστόσο, μπορούν να αναλαμβάνουν την Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη Διεύθυνση του Σχολείου.
Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00/10:15-16:15). Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες εκπαιδευτικών ΠΕ 70, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του Ολοήμερου Προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Η συμπλήρωση του ωραρίου σε προγράμματα Ολοήμερου Σχολείου δύναται να γίνει και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.201/1998, τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β'),Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011,(ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β') Υπουργικές Αποφάσεις καιΦ.353.1/324/105657 /Δ1/8-10-2002,(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β') και τη με aριθμ. πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Διδασκαλία μαθημάτων.
Για την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.
7. Διδασκαλία μαθημάτων
7.α. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής). Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ωρών. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή των Α΄ και Β΄ τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαμβάνουν να εξαντλούν το ωράριό τους σε αυτές. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής. Απαραίτητη κρίνεται και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.
− Δεύτερη Ξένη Γλώσσα: Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, ισχύει η με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση. Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2013-2014 έχουν αποσταλεί με τη με αριθμ. Φ.52/283/56200/Γ1/23-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖ9-ΟΤ1) Εγκύκλιο του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
− Μουσική: H διδασκαλία της Μουσικής, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, είναι δυνατόν να γίνει και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το μάθημα Μουσικής στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄.
− Φυσική Αγωγή και Αισθητική Αγωγή: Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.
7.β. Μόνο για τα 966 σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. που είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».
Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», δίνονται οδηγίες για τα νέα διδακτικά αντικείμενα που εισήχθησαν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) καθώς και επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος.
7.γ. Είναι παιδαγωγικά ορθό τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Αγγλικών να διδάσκονται σε συνεχόμενο δίωρο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά).
• Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος.
• Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.
• Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.
8. Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Οι Διευθυντές Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, μπορούν να διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση ωραρίου τους είτε στο Πρωινό Πρόγραμμα όμορου σχολείου, είτε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρωτίστως του σχολείου που υπηρετούν και κατόπιν όμορων σχολείων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.
Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου εξαώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985,τ.Α’) (για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 8.00 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο έως τις 14.00 ή εκπαιδευτικός που αποχωρεί στις 16.15 δεν μπορεί να αναλαμβάνει υπηρεσία νωρίτερα από τις 10.15 κ.λ.π.).
9. Θέματα Υγιεινής και Κτιριακών Υποδομών του σχολείου
Η μέριμνα για τη συνεχή συντήρηση ενός φροντισμένου κτιριακά σχολικού περιβάλλοντος αλλά και η φροντίδα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής στο χώρο του σχολείου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση στη συνέχεια του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος για το σύνολο των μελών της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και τα στελέχη εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, υγιεινή χώρων, εξοπλισμός) για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
10. Παρουσία άλλων προσώπων στα σχολεία, αποχώρηση μαθητών
Κατά την ώρα του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η παρουσία στην τάξη τρίτων προσώπων.
Την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας φέρει ο Διευθυντής του σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρ. 6 παρ.1β, του άρθρ. 7 παρ. 1γ και του άρθρ. 18 του Ν.3699/2008, (ΦΕΚ 199/02-10-2008, τ.Α’ ) και των αναφερομένων στο άρθρο 13, παρ. 4 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α΄. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο πραγματοποιείται με φειδώ, με σωστή προπαρασκευή, συνδέεται με την εφαρμογή παιδαγωγικών-πολιτιστικών προγραμμάτων και προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου και του οικείου Σχολικού Συμβούλου.
Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων-συνοδεία μαθητών).
11. Βιωματικές Δράσεις-Ευέλικτη Ζώvη
Η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει με επιτυχία εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η θεματολογία τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη και συμβατή με τους στόχους που περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Δ.Ε.Π.Π.Σ..
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν κατά το δυνατόν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης:
Α. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Β. Προγράμματα Αγωγής Υγείας.
Γ. Προγράμματα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων.
Επισημαίνεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και στήριξης της Ευέλικτης Ζώνης. Κάθε δραστηριότητα που εφαρμόζεται στο χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ.λ.π. που εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης, την επιστημονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Για κάθε δραστηριότητα στο χώρο του σχολείου υπεύθυνοι, εκτός του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εγκρίνουν και θεωρούν τα Ωρολόγια Προγράμματα και «…συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους… με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης… βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης…» (Υ.Α. Αριθ.Φ.353/324/105657/Δ1 - Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16-10-2002, Άρθρο 9).
Για τους λόγους αυτούς οι δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες πρέπει να έχουν την έγκριση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος έχει την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της αντίστοιχης περιφέρειας.
Αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων, μετά την έγκριση του Σχ. Συμβούλου, αποστέλλονται στην Διεύθυνση Π.Ε. και κοινοποιούνται στους υπευθύνους σχ. δραστηριοτήτων. Οι υπεύθυνοι των σχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζονται και παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια όσον αφορά τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου.
Αναφορικά με την Ευέλικτη Ζώνη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄):
”Για παιδαγωγικούς και λειτουργικούς λόγους, την ευθύνη της Ευέλικτης Ζώνης αναλαμβάνει ο δάσκαλος της τάξης, ο οποίος προγραμματίζει ανά τρίμηνο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τις δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης”.
Ωστόσο θα μπορούσε κατά το προβλεπόμενο τρίωρο μόνο για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ στο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ο δάσκαλος της τάξης να συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, κατόπιν κοινού αιτήματος, για την από κοινού ανάπτυξη σχεδίου εργασίας. Η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με άλλον ή άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ για την ανάπτυξη από κοινού σχεδίων εργασίας. Κάθε εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια συγκεκριμένη διάσταση του εν λόγω σχεδίου εργασίας».
Η Ευέλικτη Ζώνη μπορεί να ανατεθεί σε άλλον εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ και όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ως προς τη σύνταξη και εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πλήρως αιτιολογημένη, η οποία θα αποστέλλεται για έγκριση στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Για τις σχολικές μονάδες με Ε.Α.Ε.Π. ισχύει η με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και έγκριση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν προγράμματα Ενδοσχολικής ή Διασχολικής Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καθώς και άλλα προγράμματα και καινοτομίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και άλλους Φορείς, που συνεργάζονται με το Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..
Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα ή δραστηριότητες είναι πάντα Προαιρετική και μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως ρητά αναφέρεται στα Π.Δ. 200 & 201/1998, στα πλαίσια της σχολικής ζωής, μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων (Υ.Α. Αριθ. Φ.353/324/105657/Δ1 - Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16-10-2002, Άρθρο 7, παρ. 1).
12. Αvτισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί Θεσμοί
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική διάσταση του σχολείου και με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης ευκαιριών στην εκπαίδευση, αλλά και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών που χωρίς να έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμόσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά-υποστηρικτικά προγράμματα/δράσεις για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές.
Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αφορούν σε ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. (Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. (Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.), οι οποίες και εντάσσονται στο πλαίσιο του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (άρθρο 26, παρ.1α και παρ. 1β του N. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2012, τ.Α'). Σε ότι αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των τάξεων αυτών για το σχολικό έτος 2013-2014, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα στελέχη εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες.
13. Δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προϋποθέτει μεταξύ άλλων την καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώιμο στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η σε βάθος κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών μέσα από τη δημιουργία δικτύων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (σχετ. η με αριθμ.159704/Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η μέριμνα για την πρόνοια και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
Ειδικότερα το Παρατηρητήριο, το οποίο υποστηρίζεται από Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υ.Α., έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Το Παρατηρητήριο, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υποστηρίζεται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. από έναν Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης.
Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον Προγραμματισμό του Έργου τους για το σχολικό έτος 2013-2014 δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, σε συνεργασία των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Περιφέρειάς τους.
Σχετικές οδηγίες, ενημέρωση και κατευθύνσεις θα δοθούν το επόμενο διάστημα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
14. Επιμορφωτικές δράσεις
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης, Προσχολικής & Ε.Α.Ε οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) των εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄) στο άρθρο 12 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α΄), καθώς και στη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄), Υπουργική Απόφαση.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ειδικοτήτων (ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 19) προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης, θα πρέπει να συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους της Δημ. Εκπ/σης για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων μπορούν να οργανώνουν από κοινού με τους Σχ. Συμβούλους Δημ. Εκπ/σης τις επιμορφωτικές τους Ημερίδες όπου αυτό είναι εφικτό ώστε να αποφεύγεται η συχνή απουσία των εκπ/κών ειδικοτήτων από τις σχολικές μονάδες.
Την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση των επιμορφωτικών συναντήσεων που οργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων, έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε.
Επισημαίνεται η ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος από 17 έως 20 Ιουνίου και 2 έως 10 Σεπτεμβρίου για την διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από τους Σχολικούς Συμβούλους.
15. Αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής μονάδας
Τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν σε κάθε σχολική μονάδα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την παρούσα ή άλλες σχετικές διατάξεις θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται ανάλογα με το θέμα, με τη συνεργασία του οικείου Σχολικού Συμβούλου ή του Δ/ντή Π.Ε, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.
Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, θα ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Δ/ντής Π.Ε & Δ.Ε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. από τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Δ/ντές ΠΕ, οι οποίοι και θα δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου